ثبت نام، جستجو، سفارش، پرداخت وجه، پذیرفتن سفارش، انجام سفارش، تحویل سفارش

نشان های پولچه


 • فروشنده احراز هویت شده


  فروشندگانی که مدارک هویتی خود را ارائه نموده باشند این نشان را دریافت می کنند.

 • فروشنده فعال


  فروشندگانی که بطور مرتب به حساب خود مراجعه می کنند این نشان را دریافت می کنند.

 • فروشنده نیمه فعال

  فروشندگانی که بیش از یک هفته به حساب خود مراجعه نکرده باشند این نشان را دریافت می کنند.

 • فروشنده غیر فعال

  فروشندگانی که بیش از یکماه به حساب خود مراجعه نکرده باشند این نشان را دریافت می کنند.

 • نشان پرایم

  فروشندگان ویژه ما که در ابتدای شکل گیری پولچه به ما افتخار دادند و میکروکارشان را در پولچه ایجاد نمودند.

 • Hot Price

  فروشندگانی که خدمتی که عرضه کرده اند خیلی ارزشمند تر از قیمت تعیین شده باشد این نشان را دریافت می دارند.